Algemene Voorwaarden

Besloten vennootschap Regio Vastgoedbeheer B.V. (hierna: Regio Vastgoedbeheer) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82830606 en is gevestigd aan Minister Talmastraat 46 (3555GH) te Utrecht.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Eigenaar tot het verrichten van Diensten door Regio Vastgoedbeheer.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 
 5. Diensten: het bemiddelen tussen Eigenaar en Huurder bij het tot stand komen van een huurovereenkomst alsmede vastgoedmanagement met betrekking tot de woning van Eigenaar, zoals financieel beheer, technisch beheer en commercieel beheer alsmede projectmanagement en advisering.
 6. Dienstverlener: Besloten vennootschap Regio Vastgoedbeheer B.V., opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en Diensten aan Eigenaar aanbiedt hierna: Regio Vastgoedbeheer.
 7. Eigenaar: het Bedrijf dat of de Consument die Regio Vastgoedbeheer heeft aangesteld, projecten aan Regio Vastgoedbeheer heeft verleend voor Diensten die door Regio Vastgoedbeheer worden uitgevoerd, of waaraan Regio Vastgoedbeheer een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan. 
 8. Huurder: de huurder van de woning/pand van Eigenaar.
 9. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Eigenaar en Regio Vastgoedbeheer, alsmede voorstellen van Regio Vastgoedbeheer voor Diensten die door Regio Vastgoedbeheer aan Eigenaar worden verstrekt en die door Eigenaar worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Regio Vastgoedbeheer waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Regio Vastgoedbeheer, elke Overeenkomst tussen Regio Vastgoedbeheer en Eigenaar en op elke dienst die door Regio Vastgoedbeheer wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Eigenaar de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Regio Vastgoedbeheer aan Eigenaar aangeven op welke wijze Eigenaar de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Regio Vastgoedbeheer is overeengekomen. 
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Eigenaar.
 5. De algemene voorwaarden van Eigenaar zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval Regio Vastgoedbeheer niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

 

Artikel 3 – Het Aanbod 

 1. Alle door Regio Vastgoedbeheer gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. 
 2. Regio Vastgoedbeheer is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Eigenaar schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Regio Vastgoedbeheer het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Eigenaar om een voor Regio Vastgoedbeheer gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Eigenaar in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. 
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van Regio Vastgoedbeheer zijn in beginsel indicatief en geven Eigenaar bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Eigenaar een Aanbod c.q. Overeenkomst van Regio Vastgoedbeheer heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Regio Vastgoedbeheer te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 2. Regio Vastgoedbeheer heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. 
 3. Regio Vastgoedbeheer is niet gehouden aan een Aanbod indien Eigenaar redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Eigenaar geen rechten ontlenen.
 4. Indien Eigenaar een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Eigenaar.
 5. Elke Overeenkomst die met Regio Vastgoedbeheer wordt aangegaan of een project dat door Eigenaar aan Regio Vastgoedbeheer wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Regio Vastgoedbeheer is verbonden.
 6. Het herroepingsrecht van Eigenaar zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Eigenaar zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Regio Vastgoedbeheer met toestemming van Eigenaar reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Eigenaar ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht. 
 7. Indien de Overeenkomst door meerdere Eigenaren wordt aangegaan, is elke Eigenaar afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden. De Overeenkomst wordt elk jaar telkenmale stilzwijgend verlengd met de oorspronkelijk overeengekomen termijn, tenzij Eigenaar of Regio Vastgoedbeheer de Overeenkomst schriftelijk heeft beëindigd met een opzegtermijn van één maand vóór het einde van de overeengekomen desbetreffende periode.
 2. Zowel Eigenaar als Regio Vastgoedbeheer kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Eigenaar.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Eigenaar onverlet voor zover Regio Vastgoedbeheer ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Eigenaar dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand ingaande op de eerste van de volgende maand.
 5. In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Eigenaar de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Regio Vastgoedbeheer tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Regio Vastgoedbeheer is hierbij leidend.
 6. Zowel Eigenaar als Regio Vastgoedbeheer kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Regio Vastgoedbeheer nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

 1. Regio Vastgoedbeheer zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Regio Vastgoedbeheer staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. 
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Regio Vastgoedbeheer de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Eigenaar. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Eigenaar verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Regio Vastgoedbeheer aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Regio Vastgoedbeheer heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn. 
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is Regio Vastgoedbeheer niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Eigenaar op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Regio Vastgoedbeheer, is Eigenaar gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. Regio Vastgoedbeheer is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. 
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Regio Vastgoedbeheer Eigenaar tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang. 
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Eigenaar verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Regio Vastgoedbeheer aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Eigenaar niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Regio Vastgoedbeheer of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Eigenaar komen, sprake is van vertraging heeft Regio Vastgoedbeheer recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Eigenaar. 
 8. Regio Vastgoedbeheer kan, indien daartoe opdracht en volmacht is gegeven, bemiddelen bij de totstandkoming van een of meerdere overeenkomsten tussen Eigenaar en Huurder teneinde een huurovereenkomst tot stand te brengen. Eigenaar geeft bij de totstandkoming van de Overeenkomst aan Regio Vastgoedbeheer een volmacht teneinde het aangaan c.q. ondertekenen van huurovereenkomsten
 9. Regio Vastgoedbeheer kan, slechts met volmacht van de Eigenaar, Overeenkomsten met derden aangaan ten behoeve van de feitelijke uitvoering van (project)werkzaamheden.
 10. Regio Vastgoedbeheer zal alle activiteiten, welke redelijkerwijs tot het normale Vastgoedmanagement kunnen worden gerekend, uitvoeren zonder daarvoor een aanvullende tegenprestatie te verlangen. Indien zich na het aangaan van de Overeenkomst wijzigingen voordoen binnen de wet- en regelgeving, welke wijzigingen gevolgen hebben voor de in de vorige zin genoemde verplichting van Regio Vastgoedbeheer, zal Eigenaar voor zijn rekening en risico ervoor zorg dragen dat, indien aan de orde, het betreffende vastgoed in overeenstemming met de gewijzigde wet- en regelgeving worden gebracht. Wanneer Eigenaar zijn verplichting als genoemd in de vorige volzin naar behoren is nagekomen, blijft de verplichting van Regio Vastgoedbeheer als genoemd in de eerste volzin, onverminderd van kracht. Ingeval de door Regio Vastgoedbeheer te verrichten werkzaamheden, als gevolg van die gewijzigde wet- en regelgeving, structureel verzwaren, zullen partijen in overleg treden over een aanpassing van de tussen hen overeengekomen vergoeding.
 11. Regio Vastgoedbeheer is verplicht om gehoor te geven aan redelijke verzoeken van Eigenaar om inzage te verstrekken in de bescheiden welke betrekking hebben op de werkzaamheden voortvloeiend uit het Vastgoedmanagement, één en ander voor zover passend binnen het normale Vastgoedmanagement.
 12. In geval van diefstal, brand, vandalisme, inbraak en/of aanrijdingsschade, in overleg met Eigenaar, aangifte te doen bij de plaatselijke politie en het door de politie opgestelde proces-verbaal aan Eigenaar te doen toekomen. De extra werkzaamheden die hieruit voortvloeien voor Regio Vastgoedbeheer zullen aan Eigenaar worden doorbelast op basis van een uurtarief, te vermeerderen met omzetbelasting
 13. Indien Regio Vastgoedbeheer de huurpenning ontvangt voor Eigenaar zal Regio Vastgoedbeheer slechts overgaan tot uitbetaling van de huurpenningen indien Huurder de huurpenningen heeft overgemaakt. 
 14. Indien de Huurder zich wendt tot een gerecht bijvoorbeeld de Huurcommissie zal Regio Vastgoedbeheer de zaak zo ver als mogelijk in behandeling nemen. Eigenaar blijft in dit geval te allen tijde eindverantwoordelijke. Regio Vastgoedbeheer  is nimmer verplicht om de zaak in behandeling te nemen. 

 

Artikel 7 – Verplichtingen Eigenaar

 1. Eigenaar is verplicht alle door Regio Vastgoedbeheer verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Regio Vastgoedbeheer niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Eigenaar.
 2. Regio Vastgoedbeheer is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Eigenaar te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Regio Vastgoedbeheer verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Regio Vastgoedbeheer voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Regio Vastgoedbeheer kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Regio Vastgoedbeheer gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Eigenaar. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Eigenaar dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Regio Vastgoedbeheer.
 4. Door totstandkoming van de Overeenkomst machtigt de Eigenaar Regio Vastgoedbeheer, binnen het kader van hetgeen ter zake uit de Overeenkomst voortvloeit, alle handelingen te verrichten die dienstbaar kunnen zijn aan het realiseren van de Overeenkomst. De Eigenaar dient Regio Vastgoedbeheer steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Eigenaar verleent Regio Vastgoedbeheer reeds bij voorbaat alle bevoegdheden en autorisaties, welke bevoegdheden en autorisaties nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.
 5. Ingeval er sprake is van vastgoedbeheer / indien de woning “inclusief” wordt verhuurd is Eigenaar zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een energiecontract. Indien de woning “exclusief” wordt verhuurd, dient Huurder zelf zorg te dragen voor het afsluiten van een energiecontract.
 6. Eigenaar dient aan Regio Vastgoedbeheer, uiterlijk voor of op de ingangsdatum van de huurovereenkomst, een gedetailleerde lijst van de aanwezige roerende zaken te overhandigen.
 7. Eigenaar dient aan Regio Vastgoedbeheer, uiterlijk voor of op de ingangsdatum van de huurovereenkomst, een duidelijke gebruiksaanwijzing van de aanwezige apparatuur in het gehuurde te overhandigen.

 

Artikel 8 – Adviezen

 1. Regio Vastgoedbeheer kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Regio Vastgoedbeheer de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Eigenaar beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt. 
 2. De door Regio Vastgoedbeheer verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies. 
 3. Eigenaar is op eerste verzoek van Regio Vastgoedbeheer verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Regio Vastgoedbeheer wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Eigenaar niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door Regio Vastgoedbeheer gedaan voorstel, is Eigenaar te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging. 
 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Regio Vastgoedbeheer kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Eigenaar en diens medewerkers. Eigenaar staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.  
 5. Eigenaar zal Regio Vastgoedbeheer schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Eigenaar aandacht wenst.

 

Artikel 9 – Feitelijke projectuitvoering 

 1. De dienstverlening van Regio Vastgoedbeheer is enkel en alleen gericht op projectmanagement, in de breedste zin van het woord. Uitvoering van projectwerkzaamheden, worden te allen tijde verricht door derden waar Opdrachtgever zelf en rechtstreeks een overeenkomst mee heeft gesloten. Regio Vastgoedbeheer is op geen enkele wijze betrokken bij de uitvoering van deze overeenkomst door de betreffende derde.
 2. Regio Vastgoedbeheer kan slechts adviseren en het project managen, maar is nimmer betrokken bij de feitelijke uitvoering door deze derden.
 3. Indien en voor zover er door derden zaken worden geleverd, geschiedt zulks uitsluitend onder de reikwijdte van de overeenkomst tussen deze derde en Opdrachtgever, conform de voorwaarden van deze derde. Indien en voor zover daarbij enige garantie is verstrekt, is deze garantie slechts jegens deze derde afdwingbaar. Reclamaties dienen rechtstreeks bij de derde ingediend worden tenzij tussen alle betrokken partijen overeenstemming is bereikt dat Regio Vastgoedbeheer namens Opdrachtgever bevoegd is om reclamaties in te dienen.

 

Artikel 10 – Financieel beheer 

 1. Regio Vastgoedbeheer kan indien daartoe opdracht is gegeven het financieel beheer verzorgen voor Eigenaar. Onder financieel beheer wordt verstaan een vorm van beheer dat is gericht op een efficiënte en doorzichtige wijze van vastleggen van relevante gegevens betreffende de woning, het periodiek geven van huuroverzichten en het uitvoeren van ontvangen opdrachten.
 2. Regio Vastgoedbeheer zal de volgende taken uitvoeren:

Maandelijks innen c.q. factureren van Huurders en/of doorstorten huurpenningen;

Het maandelijks opmaken van een huurafrekening voor Eigenaar;

Innen waarborgsom, in beheer van Regio Vastgoedbeheer;

Achterstanden huurbetalingen in behandeling nemen;

Ondersteuning incassotraject

Verwerken en onderhouden van klachten van Huurders;

Opmaken eindafrekening gas water, elektra & servicekosten indien van toepassing en indien gewenst door Eigenaar;

Opstellen van een jaarlijkse servicekosten afrekening;

Op verzoek van Eigenaar jaarlijks huurverhogingen doorvoeren.

3. Eigenaar dient zorg te dragen voor het in beheer houden van de waarborgsommen op de rekening van Eigenaar. Eigenaar zal in overleg met Regio Vastgoedbeheer (het restant van) deze waarborgsommen aan het einde van de huurperiode en na de eindoplevering – onder verrekening van de eventuele opleveringschade- restitueren aan Huurder. Regio Vastgoedbeheer draagt geen aansprakelijkheid omtrent de waarborgadministratie. Huurders zullen middels de op de huurovereenkomst, van de Eigenaar, toepasselijke algemene bepalingen op de hoogte gebracht worden van het feit dat de waarborgsom in bezit is van Eigenaar.

 

Artikel 11 – Technisch beheer 

 1. Regio Vastgoedbeheer kan indien daartoe opdracht is gegeven Eigenaar ontzorgen bij het onderhoud van de woning door middel van technisch vastgoedbeheer. In geval van technisch beheer zal Regio Vastgoedbeheer de volgende taken uitvoeren: 

Aanspreekpunt voor technische klachten en/of calamiteiten en het bewaren van overzicht;

Uitvoeren periodieke woninginspecties (correct gebruik, schoonmaak);

Coördineren van onderhoudswerkzaamheden;

Tegen meerprijs en in overleg: verbouwingen coördineren en laten uitvoeren door aannemers via Regio Vastgoedbeheer of een aannemer naar voorkeur van Eigenaar;

24/7 Storingsdienst voor Huurder bewerkstelligen.

2. Afgezien van het feit dat Regio Vastgoedbeheer beschikt over enige technische kennis kan Regio Vastgoedbeheer niet worden aangemerkt als bouwexpert. Tenzij anders overeengekomen behoort het niet tot Regio Vastgoedbeheer taak om gebreken op te merken, de ernst daarvan te beoordelen,  bij oplevering als deskundige een werk op te nemen of anderszins bouwtoezicht te houden. Regio Vastgoedbeheer is dan ook niet aansprakelijk uit hoofde van niet opgemerkte gebreken, fouten in de uitvoering door derden of een gebrekkige toezicht op die derden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Regio Vastgoedbeheer.

 

Artikel 12 – Commercieel beheer

Indien overeengekomen kan Regio Vastgoedbeheer zorg dragen voor commercieel beheer ten behoeve van Eigenaar. In geval van commercieel beheer zal Regio Vastgoedbeheer de volgende taken uitvoeren:

Het coördineren van de bezichtigingen;

Het verzorgen van de voorinspectie;

Het maken van professionele foto’s van het object c.q. de woning voor de promotie;

Het verzorgen van een wervende advertentietekst die aansluit bij het object c.q. de woning en de doelgroep;

Screenen van potentiële kandidaten;

Doornemen van potentiële kandidaten met Eigenaar (indien gewenst door Eigenaar);

Een huurovereenkomst opmaken conform de Nederlandse regels en wetgeving.

 

Artikel 13 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Eigenaar nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Eigenaar te komen, is Eigenaar verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Regio Vastgoedbeheer is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Eigenaar verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Regio Vastgoedbeheer, Regio Vastgoedbeheer een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Eigenaar. 

 

Artikel 14 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen. Voor Bedrijven worden prijzen exclusief btw weergegeven.
 2. Regio Vastgoedbeheer voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. Eigenaar dient het overeengekomen bedrag maandelijks aan Regio Vastgoedbeheer te voldoen. 
 3. Regio Vastgoedbeheer brengt eenmalig extra kosten in rekening bij Eigenaar voor het vinden van een geschikte Huurder.
 4. Voor werkzaamheden die op basis van spoed of buiten kantooruren op verzoek van Eigenaar uitgevoerd (moeten) worden, kan Regio Vastgoedbeheer extra kosten in rekening brengen.
 5. Eigenaar is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Eigenaar door Regio Vastgoedbeheer ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 6. Partijen kunnen overeenkomen dat Eigenaar een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Eigenaar het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 7. Eigenaar kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 8. Regio Vastgoedbeheer is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 9. Eigenaar dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Regio Vastgoedbeheer. 
 10. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Eigenaar wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Eigenaar uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 15 – Incassobeleid

 1. Wanneer Eigenaar niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Eigenaar zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Eigenaar zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Eigenaar in verzuim is, zal Regio Vastgoedbeheer zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Regio Vastgoedbeheer meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Eigenaar.

 

Artikel 16 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging 

 1. Regio Vastgoedbeheer gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Eigenaar en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Regio Vastgoedbeheer de betrokkene hierover informeren.
 2. Eigenaar is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Regio Vastgoedbeheer verwerkt worden. Eigenaar staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Eigenaar Regio Vastgoedbeheer tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Regio Vastgoedbeheer op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

 

Artikel 17 – Opschorting en ontbinding

 1. Regio Vastgoedbeheer heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Eigenaar nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Regio Vastgoedbeheer gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt. 
 2. Regio Vastgoedbeheer is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Eigenaar in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Eigenaar schriftelijk worden bevestigd.
 3. Regio Vastgoedbeheer is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Eigenaar voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Eigenaar verplicht om Regio Vastgoedbeheer te vergoeden voor elk financieel verlies dat Regio Vastgoedbeheer lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Eigenaar.

 

Artikel 18 – Overmacht

 1. Regio Vastgoedbeheer is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Regio Vastgoedbeheer wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Regio Vastgoedbeheer, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Eigenaar of diens derden aan Regio Vastgoedbeheer zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Regio Vastgoedbeheer of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Regio Vastgoedbeheer buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Eigenaar worden betaald. Regio Vastgoedbeheer is niet verplicht om Eigenaar te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Artikel 19 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Regio Vastgoedbeheer alleen geacht te bestaan indien Regio Vastgoedbeheer dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Regio Vastgoedbeheer, is Regio Vastgoedbeheer uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Eigenaar Regio Vastgoedbeheer binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Regio Vastgoedbeheer deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Regio Vastgoedbeheer in staat is om adequaat te reageren.  
 3. Indien het verrichten van Diensten door Regio Vastgoedbeheer leidt tot aansprakelijkheid van Regio Vastgoedbeheer, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Eigenaar geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Regio Vastgoedbeheer. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. De aansprakelijkheid is voorts verder beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheids- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering maximaal per aanspraak per jaar wordt uitgekeerd.
 4. Regio Vastgoedbeheer sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Regio Vastgoedbeheer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Eigenaar vrijwaart Regio Vastgoedbeheer voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Eigenaar aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Regio Vastgoedbeheer geleverde Diensten, tenzij Eigenaar kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Regio Vastgoedbeheer.
 6. Regio Vastgoedbeheer kan niet aansprakelijk worden gesteld inzake de hoogte van de maandelijks te betalen huurpenningen. Regio Vastgoedbeheer geeft enkel advies met betrekking tot de prijs. Eigenaar dient zelf te beslissen welke huurprijs hij daadwerkelijk hanteert.
 7. Enige door Regio Vastgoedbeheer opgeleverde adviezen, op basis van door Eigenaar onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Regio Vastgoedbeheer.
 8. De inhoud van het opgeleverde advies van Regio Vastgoedbeheer is niet bindend en slechts adviserend van aard. Eigenaar beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Regio Vastgoedbeheer opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Eigenaar. Eigenaar is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Regio Vastgoedbeheer. Regio Vastgoedbeheer is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 9. Indien door of namens Eigenaar een derde wordt ingeschakeld, is Regio Vastgoedbeheer nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Eigenaar ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Eigenaar ingeschakelde derde in Regio Vastgoedbeheer haar eigen advies.
 10. Regio Vastgoedbeheer staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Regio Vastgoedbeheer verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 11. Alle aanspraken van Eigenaar wegens tekortschieten aan de zijde van Regio Vastgoedbeheer vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Regio Vastgoedbeheer binnen een jaar nadat Eigenaar bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Regio Vastgoedbeheer. 

 

Artikel 20 – Geheimhouding

 1. Regio Vastgoedbeheer en Eigenaar verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Eigenaar aan Regio Vastgoedbeheer bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Regio Vastgoedbeheer is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Regio Vastgoedbeheer opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Eigenaar. Het is Eigenaar uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Regio Vastgoedbeheer steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Eigenaar verstrekt.
 3. Indien Regio Vastgoedbeheer op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Regio Vastgoedbeheer zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Regio Vastgoedbeheer niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Eigenaar geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Regio Vastgoedbeheer aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Regio Vastgoedbeheer vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Eigenaar zal Regio Vastgoedbeheer vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Regio Vastgoedbeheer is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen Regio Vastgoedbeheer en Eigenaar ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 21 – Intellectuele Eigendomsrechten 

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Regio Vastgoedbeheer waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Regio Vastgoedbeheer en worden niet overgedragen aan Eigenaar tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Regio Vastgoedbeheer worden overgedragen aan Eigenaar, is Regio Vastgoedbeheer gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Eigenaar. Een dergelijke vergoeding dient door Eigenaar te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Eigenaar verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Regio Vastgoedbeheer rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Regio Vastgoedbeheer. Indien Eigenaar wijzigingen wenst aan te brengen in door Regio Vastgoedbeheer opgeleverde zaken, dient Regio Vastgoedbeheer expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 
 4. Het is Eigenaar verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Regio Vastgoedbeheer rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

 

Artikel 22 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Eigenaar is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Regio Vastgoedbeheer verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Regio Vastgoedbeheer zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst. 
 2. Eigenaar vrijwaart Regio Vastgoedbeheer van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Eigenaar vrijwaart Regio Vastgoedbeheer voor alle aanspraken van Eigenaar en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Eigenaar, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. 
 4. Eigenaar vrijwaart Regio Vastgoedbeheer voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Eigenaar, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Eigenaar verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Eigenaar jegens derde(n).
 5. Indien Eigenaar elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Regio Vastgoedbeheer verstrekt, garandeert Eigenaar dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
 6. Eigenaar vrijwaart Regio Vastgoedbeheer voor alle aanspraken van Opdrachtgever voortvloeiend uit het feitelijk uitvoeren van werkzaamheden door derden ten behoeve van Eigenaar.

 

Artikel 23 – Klachten

 1. Indien Eigenaar niet tevreden is over de service van Regio Vastgoedbeheer of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Eigenaar verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@regiovastgoedbeheer.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Eigenaar voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Regio Vastgoedbeheer de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Regio Vastgoedbeheer zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 24 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Regio Vastgoedbeheer en Eigenaar is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Regio Vastgoedbeheer heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Eigenaar hiervan op de hoogte stellen.
 3. In geval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Regio Vastgoedbeheer en Eigenaar, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland (locatie Utrecht) tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

 

Utrecht, 23 december 2022.